Thursday, November 26, 2009

39.korban

Mewartakan kepada kami 1-Muhammad bin Umar Al-Muqri,mewartakan kepada kami 2-Ishaq bin Isa,mewartakan kepada kami 3-Hammad bin Zaid,dari 4-Ayyub, dari 5-Muhammad bin Sirin,dia berkata:

Rasulullah bersabda:"Hari Raya Fitri adalah hari kalian berbuka, dan Hari Raya Adha adalah hari kalian mengadakan korban"

diriwayatkan oleh ibnu majah

Tuesday, November 24, 2009

38.perkara baru

mewartakan kepada kami 1.Abu Marwan Muhammad bin usman al-usmani mewartakan kepada kami 2-Ibrahim bin saad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari 3-ayahnya dari 4-Qassim bin MUhammad dari 4-a-isyah:

bahawasanya Rasulullah bersabda;

"Barangsiapa mendatangkan perkara baru dalam urusan/agama kita ini,padahal perkara baru itu tidak datang dari ajaranku,maka amalan dia tidak akan di terima."

diriwayatkan oleh ibnu majah

Sunday, November 15, 2009

37.sunnah

Mewartakan kepada kami 1-Abu Bakar bin Abu syaibah,dia berkata:Mewartakan kepada kami 2-Syarik,dari 3-Al-A`masy,dari 4-Abu Shalih,dari 5-Abu Hurairah,dia berkata:

Rasulullah SAW ,berkata:"Apa yang aku perintahkan kepadamu,maka kerjakanlah,dan apa yang aku larang bagimu tinggalkan".

hadis diriwayatkan oleh ibnu Majah.

ulasan:

nama sebenar ibnu majah adalah Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi` al-Qazwiniy,seorang hafiz yang terkenal.Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi`ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di irak.Beliau meriwayatkan hadis dari beberapa ulama dari irak,basrah,kufah,baghdad,mekah,syam,mesir dan ray.Beliaudilahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada ramadhan 273 H.