Sunday, November 15, 2009

37.sunnah

Mewartakan kepada kami 1-Abu Bakar bin Abu syaibah,dia berkata:Mewartakan kepada kami 2-Syarik,dari 3-Al-A`masy,dari 4-Abu Shalih,dari 5-Abu Hurairah,dia berkata:

Rasulullah SAW ,berkata:"Apa yang aku perintahkan kepadamu,maka kerjakanlah,dan apa yang aku larang bagimu tinggalkan".

hadis diriwayatkan oleh ibnu Majah.

ulasan:

nama sebenar ibnu majah adalah Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi` al-Qazwiniy,seorang hafiz yang terkenal.Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi`ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di irak.Beliau meriwayatkan hadis dari beberapa ulama dari irak,basrah,kufah,baghdad,mekah,syam,mesir dan ray.Beliaudilahirkan pada tahun 209 H dan wafat pada ramadhan 273 H.